St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester

Bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, sosial utjevning, styrket folkehelsearbeid, kunnskapsoppbygging, styrket forvaltningsnivå og forenklinger av trygdens regelverk for refusjon av utgifter ved tannbehandling. Dette er hovedbudskapet i St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester.

Befolkningens tannhelse er betydelig forbedret de siste 30-40 år, men ca. 10-15 prosent av barn og unge har tannhelseproblemer. Det store flertallet av voksne går regelmessig til tannhelsekontroll, men mange unnlater det av ulike grunner som for eksempel økonomi, angst, livssituasjon. Vi har sosial ulikhet i tannhelse i Norge.

Les mer her  ιι  Last ned meldingen