Norsk Tannvern har som mål å være en nyttig faginstans og premissleverandør, og samarbeider derfor både med institusjoner og organisasjoner i tannhelsetjenesten og med andre yrkesgrupper/organisasjoner/institusjoner for å fremme tannhelsen. De odontologiske fakultetene er viktige som faglige rådgivere, og ansatte ved lærestedene benyttes som ressurspersoner og samarbeidspartnere for Norsk Tannvern i utviklingen, oppdateringen og kvalitetssikringen av materiell.  

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk

Den offentlige tannhelsetjenesten i alle fylkene har satt i gang tiltak innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid. I 2006 ble det etablert et folkehelsenettverk, bestående av tannhelsetjenestens folkehelsekoordinatorer i fylkene, og det gjennomføres regelmessige samlinger. Fylkestannlegenes arbeidsutvalg er ansvarlig for arrangementene. Norsk Tannvern er oppnevnt som utviklingspartner og har påtatt seg sekretariatsoppgaver. Helsedirektoratet støtter samlingene økonomisk.
Se oversikt over fylkestannleger og folkehelsekoordinatorer…»

Referat og foredrag fra konferansen 2014…»

Norsk Tannverns kontaktutvalg for folkehelsearbeid

Kontaktutvalget er oppnevnt av styret etter forslag fra organisasjoner/institusjoner som er opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid innen tannhelsesektoren. Utvalget skal først og fremst være en møteplass for medlemmene. Les mer om kontaktutvalget…»

Samarbeid med helsesøstrene

I henhold til lov om tannhelsetjenesten skal Den offentlige tannhelsetjenesten organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til barn fra fødselen av. Barna innkalles til tannhelsekontroll det året de fyller tre år. Helsestasjonene er derfor en viktig samarbeidspartner for tannhelsetjenesten. Les mer om Landsgruppen av helsesøstre…»

Kostforum

Kostforum er en sammenslutning av fire frivillige organisasjoner som arbeider med kosthold: Kreftforeningen, Norges Diabetesforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kostforum har som formål å arbeide for at det skal bli enklere for befolkningen å ta sunne matvalg. Norsk Tannvern har fra 2006 vært observatør i Kostforum.

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge

Myndighetenes stemme om Den offentlige tannhelsetjenesten var ettspurt ved årets helsesøsterkongress. Med bakgrunn i to nasjonale faglige retningslinjer; Helsestasjon- og skolehelsetjenesten/helsestasjon for ungdom og Tannhelsetjenester til barn og unge, holdt seniorrådgiver Ragnhild Elin Nordengen et foredrag for ca 700 helsesøstre. Hun la vekt på samarbeidet mellom tannhelsepersonell og helsesøstre, samt helsestasjonens oppgaver for å ivareta tannhelsen hos barn under 3 år. Innlegget kan du lese HER.