St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester

Bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, sosial utjevning, styrket folkehelsearbeid, kunnskapsoppbygging, styrket forvaltningsnivå og forenklinger av trygdens regelverk for refusjon av utgifter ved tannbehandling. Dette er hovedbudskapet i St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester.

Befolkningens tannhelse er betydelig forbedret de siste 30-40 år, men ca. 10-15 prosent av barn og unge har tannhelseproblemer. Det store flertallet av voksne går regelmessig til tannhelsekontroll, men mange unnlater det av ulike grunner som for eksempel økonomi, angst, livssituasjon. Vi har sosial ulikhet i tannhelse i Norge.

Les mer her  ιι  Last ned meldingen

Aktuelt

Prosjekt Puss fra første tann

Prosjektet Puss fra første tann (PFFT) er et kvalitetssikringsprosjekt som foregikk i Oslo, i to bydeler (Gamle Oslo og Grorud), i perioden 2014–2017. Mål: Øke kariesfrie 5 åringer i Oslo og utjevnesosiale ulikheter i helse. Målgruppen: Foreldre med barn født i 2014. Hensikten med rapporten er å beskrive de viktigste funnene fra PFFT med tanke på eventuell videreføring av tiltak som ble gjennomført. Rapporten ligger under «Materiell» og kan lastes ned HER.

Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 13. og 14. mars 2018

Kraftig økning i bekymringsmeldinger fra tannlegen