munnpleien 1 2015
Munnpleien 1-2015

Av innholdet:

Side 2–3:

Prosjekt ved Nittedal tannklinikk rettet mot ungdom: Snu(s) dine vaner?

I januar startet Tannhelsetjenesten i Akershus, ved Nittedal tannklinikk, prosjektet «Snu(s) dine vaner» – rettet mot ungdom og bruk av snus. Prosjektet involverer elever både i ungdomsskolen og videregående skole. Målet er at færre begynner med snus og å motivere de som har begynt å bruke snus, til å slutte. Prosjektet varer ut 2016. Tekst og foto: Trine Suphammer

Side 4:
Foreslår standardiserte tobakkspakninger

Regjeringen sendte i slutten av februar på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge, skal ha standardisert og reklamefri emballasje – pluss tydelige helseadvarsler på pakningene. Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet

Side 4:
TannhygienistDagarna 2015

Konferansen ble avholdt i Karlstad, og Norsk Tannvern var der sammen med 700 andre deltakere. Tekst og foto: Bente Stuveseth

Side 5:
Leder: Norsk Tannvern tenner på samhandling

Ny styreleder i Norsk Tannvern, Claes T. Næsheim, utfordrer tannhelsetjenesten til å bistå Norsk Tannvern med aktive innspill for å rette oppmerksomheten mot de deler av befolkningen som ikke har hatt samme oppmerksomhet fra tannhelsetjenesten i folkehelsearbeidet; personer i norske fengsler, rus, psykiatri og et voksende innslag av innvandrere.

Side 6–8:
De som trenger det mest – om tannhelsetilbud, behandlingsbehov og effekt av tannbehandlingen til rusmiddelmisbrukere

For 10 år siden bevilget Helse-og omsorgsdepartementet de første kronene til tannbehandling av ruspasienter i Den offentlige tannhelsetjenesten. Første skritt på veien omfattet ruspasienter i helseinstitusjon. I 2006 kom midler som gikk til pasienter i kommunal rusomsorg, og i 2008 ble personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) inkludert. Tekst: Kirsten Halonen. Foto: Kirsten Halonen og Trine Suphammer

Side 9:
Forskningsprosjektet «Tannhelse i nord»: 90 % deltakelse

Det er ingen hemmelighet at Finnmark fylke sliter med store tannhelseforskjeller i befolkningen, og hittil har man synset om årsaker, og mange kreative løsninger er klekket ut av tannhelsetjenesten for både å forebygge og reparere. Nå vil man ha konkrete svar, og befolkningen i fem utvalgte kommuner deltar i forskningsprosjektet «Tannhelse i nord». Prosjektet startet i 2013, og i 2015 pågår datainnsamlingen fra prosjektets første del. Den viser «skyhøy» oppslutning i deltakerkommunene, og det er tydelig at befolkningen i nord står samlet i kampen mot karies. Foto: Trine Suphammer

Side 10–11:
Folkehelseprofiler – hva er det?

Avd. direktør, dr.med. Else-Karin Grøholt var en av foredragsholderne på folkehelsenettverkskonferansen for tannhelsetjenesten i november 2014. Der snakket hun om folkehelseprofiler og Folkehelseinstituttets arbeid med å skaffe oversikt over helsesituasjonen i befolkningen. Dette arbeidet er forankret i lov om folkehelsearbeid, som pålegger både kommuner og fylkeskommuner å ha «nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen». Her får de god hjelp av Folkehelseinstituttets profiler. Tekst og foto: Reidun Stenvik

Side 11:
Ny folkehelsemelding uten et ord om tannhelse

Trine Suphammer refererer til den forrige meldingen God helse – felles ansvar der tannhelse var viet stor plass. Hva har endret seg de siste to årene når meldingen for 2014–2015 totalt overser tannhelsetjenestens plass i folkehelsearbeidet?

Side 12–14
Folkehelsearbeid i Hedmark: Folkehelse i alt vi gjør

Tannhelsen hos barn og unge i Hedmark er veldig bra og ligger over landsgjennomsnittet, men de ønsker å bli enda bedre. Folkehelsearbeid har vært et satsingsområde i tannhelsetjenesten i Hedmark i mange år. Munnpleien har flere ganger skrevet om ulike prosjekter fra oppstarten i 2003 med «Vann vinner venner» og ulike tiltak gjennom «Sukkerkrigen» de siste ti årene. Gjennom samarbeid med andre arbeider de med ulike prosjekter og tiltak for å nå nye mål. Tekst og foto: Arnhild Sunde Seim

Side 15
Nøkkelhullet utgjør en forskjell

– Nøkkelhullet utgjør en forskjell, understreket Helsedirektoratet da de lanserte revidert forskrift om nøkkelhullsmerking med virkning fra 1. mars i år. Ved å bytte ut vanlige matvarer med Nøkkelhullet der det er mulig, vil man uten andre endringer i kostholdet oppnå anbefalt nivå av både mettet fett og kostfiber. Kravene for å benytte merket er blitt strengere og tydeligere. Tekst: Bente Stuveseth. Foto: Rebecca Ravneberg/ Helsedirektoratet

Side 16–17
Nordmenns kosthold – status og utfordringer

I januar la Helsedirektoratet fram sin årlige rapport, Utviklingen i norsk kosthold, som gir de kalde fakta om hvordan det gjennomsnittlige kostholdet så ut ved utgangen av 2013. Erik Arnesen, Master i samfunnsernæring og helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, kommenterer rapporten. Foto: LHL/ Anders Bergersen og Norsk Tannvern/Torbjørn Tandberg

Side 18–19
Claes T. Næsheim ny styreleder i Norsk Tannvern: – Fortsatt mange oppgaver for Norsk Tannvern

 – Norsk Tannvern er en uhildet organisasjon, men utfordringene vi står foran innebærer kanskje at vi likevel må jobbe mer mot de politiske miljøene. Vi må i større grad øve påvirkning på beslutningstakerne. Første og fremst når det gjelder folkehelsesatsingen, men også når det gjelder organisering av Den offentlige tannhelsetjenesten, sier nyvalgt styreleder i Norsk Tannvern, fylkestannlege Claes T. Næsheim. Tekst: Trine Suphammer. Foto: Trine Suphammer og Reidun Stenvik

Side 19
Helsedirektoratet har oppnevnt fire nye fagråd for folkehelse og forebygging

Fra 2015 har Helsedirektoratet igjen oppnevnt fire nasjonale fagråd knyttet til folkehelse og forebygging. De nye fagrådene er Fagråd for sosial ulikhet i helse, Nasjonalt råd for tobakksforebygging, Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og Nasjonalt råd for ernæring. Rådsperiode er 2015–2017. Tekst: Trine Suphammer. Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet

Side 20–21
Tannvernseminaret 2015: God helse for alle

11. mars var datoen for Tannvernseminaret 2015. Med tittelen «God helse for alle – utfordringer og muligheter for tannhelsetjenesten» var seminaret fulltegnet da påmeldingsfristen gikk ut. 180 deltakere fikk plass, mens flere måtte avvises fordi auditoriet i Folkets Hus ikke hadde større kapasitet. Evalueringen etter seminaret viser at seminarkomiteen nok en gang hadde truffet blink med foredragsholderne som belyste tannhelsetjenestens rolle i det totale helsebegrepet, politiske føringer i helsepolitikken, minoritetsproblematikk, odontofobi og tannbehandlingsbehov hos rusmiddelmisbrukere. Foredragene ligger her på nettstedet. Tekst og foto: Trine Suphammer

Side 22
Bronto på narkosen

Klinikk for allmenn odontologi – barn ved Det odontologiske fakultet, UiO har fått tillatelse av Norsk Tannvern til å bruke Bronto som formidler til barna på en ny anestesiavdeling som er bygget i tilknytning til klinikken. Behandlingen skjer i samarbeid med anestesiavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus, LDS. Tekst: Bente Stuveseth. Foto: Anne Rønneberg

Side 22
Bronto har fått en «fetter i Målselv!

Som vi skrev i Munnpleien nr. 2-2014, skulle Bronto få en slektning i Målselv. Nå er en ny sesong med besøk til alle barnehagene og førsteklassene i gang for tannpleier Heidi Leirvik og tannhelsesekretær Renate Tangedal Nitter i Målselv. Tekst: Kirsten Halonen. Foto: Susanne Elting.

Side 23
Doktorgrad på pasientkommunikasjon

Munnpleien gratulerer Master of science og tannpleier Linda Stein (tidligere Molund) som disputerte for PhD-graden i medisinske fag, og forsvarte avhandlingen offentlig den 13. mai ved Universitetet i Tromsø. Tekst og foto: Trine Suphammer

Side 23
Nok en doktorgradskandidat – denne gang fra Bergen

Under NTpFs Fagkonferanse 2015 i Sandefjord 4. og 5. juni ble deltakerne kjent med Gerda Gülcan og hennes spennende doktorgradsarbeid. Hun er utdannet tannpleier fra Bergen 2009, med master of philosophy in international health fra 2012. Foto: Bente Stuveseth