munnpleien-1-2013
Munnpleien 1-2013

Av innholdet:

Side 2-3:
Ny folkehelsemelding
God helse – felles ansvar

– Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen vil styrke helsestasjons- og skole-helsetjenesten, sette i gang en kampanje for fysisk aktivitet og sørge for bedre merking av mat. Vi må forebygge sykdom og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er den enkeltes ansvar, og det er et felles ansvar, slo helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fast da han 26. april la frem den første folkehelsemeldingen på 10 år. Forrige melding, Resept for et sunnere Norge ble lagt frem av daværende statsråd Dagfinn Høybråten (KrF) i 2003. Trine Suphammer var tilstede da meldingen ble fremlagt – en melding der tannhelsetjenestens plass i folkehelsearbeidet kommer tydeligere frem enn tidligere.

Side 5 leder:
Fra ord til handling

Berit Binde er som ny styreleder etter Turid Album Alstad også ny lederskribent.

Side 6-7:
Prosjektarbeid i tannhelsetjenesten
Vi kan ikke basere oss bare på håp og tro

– Tannhelsetjenesten må bli flinkere til å presentere hva vi er gode på – og kan bidra med. Vi skal ikke slutte med de «små» tingene som f.eks. Vanndag og Tobakksfri dag, men nå må vi i større grad konsentrere oss om utfordringene, sier overtannpleier Eva Rydgren Krona og folkehelserådgiver Line Schrøder Karlsen. De har foretatt en kartlegging og med bakgrunn i resultatet utarbeidet en veileder for planlegging av nye folkehelseprosjekter. De er intervjuet av Trine Suphammer.

Side 8-9:
Sykehusprosjektet i Buskerud
Bedre tannhelse for barn i sykehus

Etter tre år er «sykehusprosjektet» i Buskerud avsluttet. Fra 1. januar 2013 er det etablert prosedyrer som bidrar til at barn innlagt på sykehus får oppfølging og henvisning for å ivareta sin munn- og tannhelse. Trine Suphammer har intervjuet prosjektleder Eline Juel Bjørkvik. "Sykehusprosjektet" mottok zendiumprisen i 2011.

Side 10-11:
Munnstellkort har vandret nordover

Leder for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark, Kathrine Strønen, forteller til Munnpleien at munnstellkortene som ble utviklet i Bergen for mer enn ti år siden, er et viktig element i prosjektet Bedre munn- og tannhelse for brukerne i hjemmetjenesten. Hovedmålet for prosjektet er å lage en munn- og tannhelsekoffert med opplæringsverktøy som kan brukes innen pleie og omsorg. reportasjen er laget av Bente Stuveseth og Reidun Stenvik. Artikkelen gir også en historikk "Fra undervisningssykehjem til utviklingssentre".

Side 12-13:
Fylkestannlege i Buskerud, Berit Binde, ny styreleder i Norsk Tannvern
Ingen tilfeldighet at foreningen har overlevd i mer enn 100 år!

– Leser du Reisen til Helseland, skjønner du godt hvorfor Norsk Tannvern har overlevd mer enn 100 år. Vi som overtar i dag har en stor arv å ivareta, sier Berit Binde. 20. mars overtok fylkestannlegen i Buskerud vervet som styreleder i foreningen. Trine Suphammer har intervjuet avgående styreleder Turid Album Alstad og den nye styrelederen.

Side 14-15:
Vi trenger Norsk Tannvern

Sier Bjørn Horgen Ellingsen og er ikke i tvil. Han tvilte heller aldri på valget av studium; tannlege skulle han bli. Nå er han i ferd med å forlate både tannhelsetjenesten, Norsk Tannvern og alle sine verv innen feltet. Han har gått gradene i Den offentlige tannhelsetjenesten og pensjonerer seg fra stillingen som direktør i Tannhelsetjenesten i Oslo kommune. Han har sittet i Norsk Tannverns styre i til sammen 10 år, han har representert fylkestannlegene i kontaktutvalget og har avsluttet sitt engasjement i NTv som leder av valgkomiteen. Men fortsatt er han styreleder både i Tannhelsetjenesten i Buskerud og i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ). Han er intervjuet av Reidun Stenvik.

Side 16-19:
Tannvernseminar 2013: Fra ord til handling. Tannhelsetjenestens rolle i samhandlingsreformen
Norsk Tannvern tenner på samhandling

Tannhelsetjenestens rolle i samhandlingsreformen var tema da Norsk Tannvern arrangerte seminar på Thon Hotel Opera i Oslo 12. mars. Seminaret talte vel 180 deltakere som ifølge en enkel evaluering etter seminaret, ganske unisont slutter opp om slagordet Norsk Tannvern tenner på samhandling. Trine Suphammer har laget reportasjen fra seminaret.

Side 20-21:
Barn og sukker

De siste årene har helse-myndighetene vært svært opptatt av at vi spiser for mye sukker, og spesielt at barna får i seg for mye. Mer enn 80 % av fireåringene i Norge spiser mer sukker enn det som anbefales av Helsedirektoratet. Hvilke matvarer bidrar med mest sukker i barnas kosthold, og hva kan vi gjøre for å redusere sukkerinntaket? Dette er temaet for artikkelen til klinisk ernæringsfysiolog Kaja Helland-Kigen.