Munnpleien 1-2014

Av innholdet:

Side 2–4:

Samlingsstund rundt matbordet

I Rikeåsen barnehage i Oppegård kommune er «Elvern» og «Toern» viktige poster i barnehagens daglige liv. Klokka 11 og 14 samles barna, i mindre grupper, rundt matbordet. Det er satt fram brødskiver og pålegg, barna velger selv hva de vil spise og smører skivene selv. Ved det første måltidet er det både agurk, paprika og gulrot å finne, og ved «Toern» blir det satt fram oppskåret frukt i rikt utvalg. For Rikeåsen er en «5 om dagen-barnehage». Reidun Stenvik og Bente Stuveseth har besøk barnehagen.

Side 4:
Sunne kommuner feiret sine første 20 år

Rediun Stenvik har vært på jubileumskonferansen for WHOs norske nettverk «Sunne kommuner». Da nettverket ble etablert i april 1994, var det noen få ildsjeler som sto bak. Navnet var den gang Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, og det ble satt et tak for medlemskap på 15 kommuner. Hele tiden har det internasjonale samarbeidet gjennom WHO vært viktig.

Side 5:
Leder: Pasienten i fokus

«Alle tenner bor i en kommune», og god tannhelse skapes ikke på tannklinikken eller av tannhelsetjenesten alene. Nok en gang minnes vi om at det er det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet som er avgjørende for å legge til rette for muligheten til å gjøre sunne valg, og for å forebygge sykdom og plager, skriver Berit Binde bl.a. i sin lede der hun kommenterer regjeringens nasjonale mål og hovedprioriteringer for helse- og omsorgsområdet 2014.

Side 6:
Folkehelse i hele kommunen

Ifølge den nye folkehelsesloven skal folkehelse gå som en rød tråd gjennom hele organisasjonen. I Granvin kommune i Hordaland viste de dette ved å vie uken før høstferien 2013 til temaet folkehelse. Tannhelstjenesten ble invitert med, og det skulle vise seg å bli en ekstra travel uke for tannpleier Lene Kvarmestøl.

Side 7:
«Snusfornuftige» 8. klassinger i Sør Hedmark

– På et samarbeidsmøte i 2012 mellom tannpleier og helsesøster gikk vi gjennom tannhelseresultatene for Kongsvinger kommune. De viste stor kariestilvekst for aldersgruppen 12–15 år. Det var bakgrunnen for at vi satte i gang prosjekt «Snusfornuft» for 8. klassinger i kommunen, forteller ledende tannpleier Anne Ingrid Saghaug.

Side 8–9:
Det blir ikke hull i en tann som er ren

I januar i år satte Tannhelsetjenesten i Akershus i gang et 2-årig prosjekt, «Husk tennene». Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i noen kommuner har i flere år vist at mange har karieserfaring.Folkehelseprofilene for kommunene viser at det er betydelige utfordringer innen feltet «helse og sykdom», men det er store variasjoner mellom skolekretsene. Ved å fokusere på kostholds-vaner og gi opplæring i tannpuss til 10-åringer, håper tannhelsetjenesten å gi et positivt bidrag for å utjevne helseforskjeller. Trine Suphammer fulgte prosjektleder, tannpleier Pia Skarsbø Heimdal i en undervisningstime hun hadde på Råholt barneskole.

Side 10–12:
Tannhelsetilbud til rusavhengige i Rogaland:
Ulike modeller men felles mål

Etter tips fra fagleder Linda Næss i Tannhelse Rogaland tok Munnpleiens Kirsten Halonen kontakt med tannpleierne Karin Aspmo i Sandnes og Monica Håland på Karmøy for å få høre om dagens tilbud til rusavhengige. To engasjerte tannpleiere har hver for seg tatt initiativ for å bedre tannhelsen til rusavhengige gjennom forebygging.

Side 12–13:
– Det enkleste er å snu seg bort

– Det enkleste er å snu seg bort, sa Reidun Dybsland fra Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsfore-bygging (RVTS) i sitt innlegg på Fagdag for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (TkVest) i Bergen sist i mars. Munnpleiens Kirsten Halonen fikk en lærerik dag sammen med ansatte ved TkVest Hordaland i Bergen der programmet var del av iverksettingen av samarbeidsavtalene som ledet til Kompetansenettverk Vest (Munnpleien nr 2-2013). Rutinene som tannhelsetjenesten for vestlandsfylkene innførte fra 2011, skal gjelde også for TkVest. Praktiseringen justeres noe, siden kompe-tansesentrene får pasienter henvist fra hele regionen. Side 14–15
Fra bilferie i Frankrike til en uke på sykehus i Drammen

Side 14:
Fra bilferie i Frankrike til en uke på sykehus i Drammen

Anders var veldig tørst og drakk mye da han som 12-åring var med familien på ferie i Frankrike, og han kom hjem 8 kg lettere enn før ferien. Da begynte varselklokkene å ringe, og etter besøk hos lege ble han omgående innlagt på sykehus med et urovekkende høyt blodsukker. Det var ingen tvil – gutten hadde fått diabetes type 1. Reidun Stenvik har intervjuet Anders Bøhler.

Side 15:
«Aldri for sent å rette på feil som er gjort»

Reidun Stenvik har besøkt utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Side 16–17:
Tannhelse hos flyktninger og tannbehandlingsangst hos barn og unge

Dette er tema for to doktorgradsprosjekt ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Munnpleien har møtt stipendiatene Ann Catrin Høyvik og Kjetil Strøm som er godt i gang med forskningen. Prosjektene har mye til felles tematisk, men har forskjellig tilnærming til innsamling av data. De to stipendiatene har også forskjellige avtaler. Ann Catrin er stipendiat i halv stilling og skal bruke åtte år på sin forskning, mens Kjetil er på «dobbelkompetanse» og skal ta spesialist-utdanning parallelt med doktorarbeidet i løpet av seks år. Begge har forpliktet seg til å bruke 25 prosent av tiden til undervisning. Reidun Stenvik har intervjuet de to stipendiatene.

Side 17:
«Puss fra første tann»

Bystyret i Oslo har vedtatt at Tannhelsetjenesten skal sette inn tiltak for å utjevne forskjellene på tannhelsen i befolkningen der hvor det er stor andel innvandrere. Seks millioner er satt av til prosjektet som skal vare i fire år. Prosjektleder er overtannpleier Grethe Brudeseth.

Side 18:
TOO – hva er det for noe

Vi omgir oss med mange forskjellige forkortelser i dagens samfunn, også innenfor tannhelsetjenesten. De som er fortrolige med de aktuelle bokstavkombinasjonene, tenker kanskje ikke over at vi andre ikke skjønner noe som helst? Reidun Stenvik har hatt en oppklaringsrunde med professor Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo, som er koordinator og ansatt i deltidsstilling ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst og tannlege Barbro Sandlund-Hämèn, som er ansatt ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge. Side 19:
Tobakksfri skoletid

Side 20:
Tobakksfri skoletid

Fra 1. juli 2014 må elever som røyker eller snuser, gjøre det utenom skoletiden. Heller ikke ansatte eller besøkende kan bruke snus eller røyk på skolens område. Side 20:
Fotorett – bestemmelser om offentliggjøring av bilder

Side 21:
Fotorett – bestemmelser om offentliggjøring av bilder

Bente Stuveseth har intervjuet advokat Are Stenvik, spesialist på opphavsrett, om hvilke retningslinjer vi skal følge ved økende etterspørsel av bilder fra Norsk Tannverns arkiv.

Side 22–23:
Jus puss og konsensus

Gode prosedyrer vil sørge for bedre og jevnere omsorgskvalitet for pasientene – fordi kvaliteten på pleien vil være mindre avhengig av den erfaring omsorgs-arbeideren har fra før. Prosedyrer for hvordan munnstell skal utføres, bør foreligge skriftlig på hver eneste avdeling i alle sykehjem – og avvik fra disse prosedyrene skal dokumenteres av pleiepersonalet. Gunhild Vesterhus Strand, professor ved Universitetet i Bergen har skrevet en kommentar om tannhelse og eldre i institusjon.