NTvs kontaktutvalg for folkehelsearbeid

Retningslinjer vedtatt av Norsk Tannverns styre 15. november 2011

 1. Kontaktutvalget består av representanter for organisasjoner, institusjoner og firma som er opptatt av helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid. Norsk Tannverns styre oppnevner lederen av utvalget. Funksjonstiden følger styreperioden. Medlemmene oppnevner selv sine representanter. Styret kan invitere nye medlemsorganisasjoner og enkeltmedlemmer til utvalget.
 2. Utvalget skal fungere som møteplass der medlemmene kan løfte frem og drøfte aktuelle tema. Medlemmene bør holde hverandre orientert om aktiviteter knyttet til folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid og om forskningsresultater som kan nyttiggjøres av tannhelsepersonell, annet helsepersonell og andre aktuelle profesjoner.
 3. Kontaktutvalget har to møter i året. Norsk Tannvern har sekretariatsfunksjon. Utgifter til møtene dekkes innenfor rammen av Norsk Tannverns ordinære budsjett. Reiseutgifter dekkes av den enkelte organisasjon/institusjon.
 4. Kontaktutvalgets retningslinjer vedtas av Norsk Tannverns styre.

 

Fungerende leder

claes nesheim
Claes T. Næsheim
Fylkestannlege, Hedmark

Medlemmer 2017–2018

 1. Colgate Palmolive Norge as 
 2. Den norske tannlegeforening, NTF
 3. Dentaco as 
 4. Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB 
 5. Det odontologiske fakultet, UiO
 6. Fylkestannlegenes kontaktutvalg
 7. Høgskolen i Hedmark
 8. Institutt for klinisk odontologi, UiT 
 9. Lilleborg ORKLA
 10. Norsk Sykepleierforbund Landsgruppe av Helsesøstre, LaH
 11. Norsk Tannpleierforening, NTpF
 12. Regionale kompetansesentra, ROK
  Tannhelsetjenesten kompetansesenter Vest/Hordaland
 13. Tannhelsesekretærenes Forbund, ThsF
 14. TEVA Actavis
 15. Unilever HBC
 16. Norsk Tannvern
 17. Sekretariat Norsk Tannvern