Vedtektene er opprinnelig vedtatt ved foreningens stiftelse den 1. juni 1911.
De er siste gang endret på generalforsamlingen den 21. mars 2011.

§ 1 Navn Foreningens navn er Norsk Tannvern.

§ 2 Formål Foreningens formål er å arbeide for en god oral helse i befolkningen. Foreningen vil a) spre opplysning om tann- og munnsykdommer og hvordan de kan forebygges b) motivere og aktivisere befolkningsgrupper til innsats for bedre oral helse c) arbeide for undervisning om tannvern i skoler og institusjoner d) spre resultater fra undersøkelser over tann- og munnsykdommers utbredelse, årsaker og forebyggelse e) samarbeide med foreninger, institusjoner og offentlige myndigheter om helsespørsmål f) utgi bladet Munnpleien.

§ 3 Medlemmer Adgang til medlemskap har enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner. Medlemskapet følger kalenderåret. Medlemmene får fritt tilsendt bladet «Munnpleien». Utmelding med virkning for kommende år må skje skriftlig innen 31.12. For institusjoner med medlemskontingent over kr. 1.000.- kreves skriftlig utmelding med 6 måneders varsel. Utmeldingen gis virkning fra neste kalenderår.

§ 4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen består av foreningens medlemmer. Hvert medlem som har betalt kontingent, har stemmerett. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Generalforsamlingen holdes annet hvert år innen utgangen av mars. Innkalling skjer skriftlig med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen utgangen av foregående år. Generalforsamlingen behandler årsberetning, driftsregnskap, forslag til endringer i foreningens vedtekter, kontingentsatser, valg på styre og valgkomité, og øvrige viktige foreningsspørsmål. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 1 måneds varsel når styret beslutter det eller når minst 50 av foreningens medlemmer forlanger det. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

§ 5 Styret Foreningens styre består av leder, nestleder og to styremedlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrets funksjonstid er to år med adgang til gjenvalg. Generalforsamlingen velger også to varamedlemmer med samme funksjonstid som styrets medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede. Står stemmene likt, gjør lederens stemme utslaget.

§ 6 Norsk Tannverns kontaktutvalg for folkehelsearbeid Kontaktutvalget består av representanter for organisasjoner/institusjoner og grupperinger innen tannhelsesektoren og industrien. Utvalgets medlemmer oppnevnes, etter forslag fra den enkelte organisasjon, av Norsk Tannverns styre for to år av gangen. Norsk Tannverns styre utpeker lederen av utvalget. Utvalget skal fungere som en møteplass der man kan drøfte aktuelle spørsmål knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsesektoren, og medlemmene skal holde hverandre orientert om aktiviteter som er under planlegging. Kontaktutvalgets virksomhet følger egne retningslinjer vedtatt av Norsk Tannverns styre.

§ 7 Munnpleien Norsk Tannvern skal utgi bladet Munnpleien med minst to nummer per år. Bladet bør ha en folkehelseprofil og presentere prosjekter der tannhelsetjenesten samarbeider med andre personellgrupper. Innholdet bør i størst mulig grad være landsdekkende og følge opp aktuelle helsepolitiske tema. Redaktøren utpekes av Norsk Tannverns styre. Styret oppnevner også et redaksjonsutvalg på tre medlemmer som skal bistå redaktøren i planlegging og vurdering av bladet. Ett av medlemmene bør om mulig komme fra en personellgruppe utenfor tannhelsetjenesten. Oppnevnelsen skjer for to år det året det avholdes generalforsamling.

§ 8 Valgkomiteen Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer. Den skal minst fire uker før en generalforsamling legge frem forslag til nytt styre bestående av leder, nestleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Foreningens styre legger til samme generalforsamling frem forslag til ny valgkomité.

§ 9 Sekretariatet Styret ansetter daglig leder og gir instruks for denne. Annet personell ansettes av den daglige leder når stillingen er godkjent av styret.

§ 10 Økonomi Foreningens inntekter er basert på kontingent fra medlemmer, tilskudd fra institusjoner, organisasjoner og offentlige myndigheter, samt salg av materiell og tjenester. Virksomheten skal søkes drevet i økonomisk balanse ved at aktivitetsnivået tilpasses inntektene. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 11 Forandringer i vedtektene Forslag til forandring av vedtektene fremsettes på generalforsamlingen og må være kunngjort minst 1 måned før møtet holdes. Til vedtektsendring kreves 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 12 Oppløsning Eventuell oppløsning av foreningen må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Anvendelse av foreningens midler vedtas av samme generalforsamling.